jäsenet
säännöt
jäsenkartta


Mitsubishi Club Finland Ry:n säännöt1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mitsubishi Club Finland, joka lyhennetään epävirallisesti MCF. Kotipaikka Heinola.

2§ Tarkoitus ja toiminta

MCF yhdistys, jonka tarkoitus on toimia Mitsubishi-Motorsin valmistamista autoista kiinnostuneiden, autojen omistajien, rakentelijoiden ja harrastajien yhdistäjänä.

Yhdistyksen tarkoituksena on rohkaista jäseniään vaalimaan hallinnassaan olevien Mitsubishi-merkkisten autojen kuntoa ja omaehtoisesti lisäämään tietojaan eri korimallien ja moottorityyppien välisistä eroista, historiasta ja rakenteista. Yhdistys kannustaa ja ohjaa omatoimiseen toimintaan Mitsubishi-ajoneuvojen parissa. Yhdistys pyrkii tukemaan myös museoikäisiä ajoneuvoja, parantamaan kaikenikäisten ajoneuvojen varaosien saatavuutta ja kehittämään teknisentuen laatua sekä saatavuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäsentensä välistä kanssakäymistä ylläpitämällä internet sivustoja sekä luomalla yhteyksiä samanhenkisiin yhteisöihin koti ja ulkomailla. Yhdistys järjestää kokoontumisia, kilpailuja, juhlia, näytöksiä, ajoharjoittelu tilaisuuksia, ajoneuvojen testaus mahdollisuuksia ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys järjestää jäsenilleen ohjattua virkistystoimintaa. Yhdistys harjoittaa autojen rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvää neuvontatoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja myyjäisiä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3§ Jäsenet / jäseneltä kannettavat maksut

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden henkilölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka on erityisesti kunnostautunut yhdistyksen toimintaa tukevalla tavalla. Kunniajäsenyys on maksuton. Vuosikokous päättää vuosittain liittymismaksun (kertamaksu) suuruudesta sekä jäsenmaksun suuruudesta.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

5§Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

6§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan, joka toinen vuosi, hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Kutsu lähetetään sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa kutsu postitetaan kirjeitse. Lisäksi kutsu julkaistaan yhdistyksen internet-sivujen ilmoitustaululla.

8§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu joka toinen vuosi vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia sekä määrätä niiden tehtävät. Toimikuntiin voidaan kutsua jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Toimikunnat ja jaostot toimivat hallituksen valvonnan alaisina ja raportoivat toimistaan hallitukselle vähintään vuosittaisella tasolla.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksinään.

10§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa ohjataan yhdistyksen varat päättävän kokouksen määräämällä tavalla jonkin yleishyödyllisen, rekisteröidyn hyväntekeväisyysjärjestön tueksi.

tulostusmuoto

Ystävällisen palvelun webhotelli